Frågor & Svar

Funderingar eller frågor?

Ta en titt bland de frågor och svar som finns nedan. Kontakta oss om du inte hittar svaret på din fråga!

Kompetensen hos våra konsulter
Samtliga våra konsulter har en palett av olika verktyg som MI, KBT, J.Holland tester, Jobmatch tester, Agil projektledning, GROW, SORKK och lösningsfokuserad arbetssätt för att ange några verktyg som konsulterna kombinerar med flera års erfarenhet från arbetslivet och kan med precision bedöma rätt insatser för just dig.

Instrument för arbetslivsinriktad rehabilitering
Vi på Verforego använder utredande licenserade verktyg inom arbetslivsinriktad rehabilitering som bygger på MOHO, Model of Human Occupation.

Assesment of work performance (AWP)
AWP (tidigare BaFiA) är framtaget i Sverige och är ett bedömningsinstrument som används för att via observation bedöma en individs färdigheter vid utförandet av arbete. Instrumentet bedömer individens arbetsfärdigheter inom tre områden (14 variabler): motoriska färdigheter, processfärdigheter samt kommunikations- och interaktionsfärdigheter.

Assessment of Work Characteristics (AWC)
Syftet med bedömningsinstrumentet AWC är att beskriva en arbetsuppgifts karakteristika utifrån i vilken omfattning en arbetsuppgift ställer krav på olika färdigheter hos individen för att arbetsuppgiften ska kunna utföras ändamålsenligt och effektivt.

Work Environment Impact Scale (WEIS)
WEIS-bedömningen, består av en semistrukturerad intervju. Och efterföljande skattning. Genom WEIS-intervjun erhålls information om: Hur personen uppfattar att psykosociala och fysiska faktorer i personens unika arbetsmiljö påverkar personens känsla av tillfredställelse och välbefinnande vid utförande av arbete.

Worker Role Interview (WRI)
Genom WRI bedömningen, som består av en semistrukturerad intervju. Och efterföljande skattning erhålls information om personens tidigare och nuvarande arbetssituation. Personens livssituation i relation till att ha en arbetsroll och hur personen ser på sin framtida arbetssituation.

Det finns en rad orsaker till att arbetsgivaren har ansvar för det systematiska arbetsmiljöarbetet och ansvaret för en persons återgång i arbete de övergripande delarna är att lagstiftaren önskar att arbetsgivaren tar väl hand om sina anställda, ser till att sjukdomar och arbetsolyckor undviks om så kan. Arbetsgivaren är även ansvarig enligt arbetsmiljölagen och socialförsäkringbalken. En viktig del i detta arbete är arbetsgivaren och arbetstagaren har ett bra samarbete och att båda förstår sitt ansvar utifrån olika saker som berör arbetet, arbetsmiljön, arbetstider mm. Det är även viktigt att vid längre konstaterad sjukdom ska en rehabiliteringsplan upprättas i samråd mellan arbetsgivare och arbetstagare. Läs gärna arbetsmiljölagen och socialförsäkringsbalken för mer information om skyldigheter och rättigheter mellan arbetsgivare och anställda.

Mer information hämtas från Riksdagsförvaltningens länkar:
Arbetsmiljölagen
Socialförsäkringsbalken
PERSONLIGHETSTEST
– Jobmatch Talent (JMT) är ett djupgående precisionstest för rekrytering och utveckling, såväl för enskilda medarbetare och chefer som för grupper.

SCREENTEST – Jobmatch Screen är lösningen när du har många jobbsökande som automatiskt behöver gallras och sorteras efter relevans.

LOGIK- OCH BEGÅVNINGSTEST – Logikanalysen är ett logik-, begåvnings- och IQ-test. Testet används som ett komplement till Jobmatch Talent för att verifiera personens logiska förmåga på olika sätt.

Texter kring Jobmatch är tagna i samarbete från https://www.jobmatchtalent.com/sv/logik-och-begavningstest/

Det är av yttersta vikt att alla parter i processen bemöts med samma respekt och uppföljning för att skapa en optimal rekryteringsprocess. I grunden arbetar vi enligt kompetensbaserad rekryteringsmetodik och tillämpar vid behov rekryteringstester som ska hjälpa och vara ett stöd i urvalet men inte avgörande för vem som blir rekryterad.

Identifiera behov
Ett behov identifieras i verksamheten. Antingen har en medarbetare gått vidare till en annan roll, slutat eller så behöver ni stärka upp efter att ha vunnit nya projekt/avtal.

Kravprofil
För att veta vem vi behöver rekrytera så sammanställer vi tillsammans en kravprofil. Här listas både formella krav på kompetens och utbildning samt informella krav så som personliga egenskaper som är viktiga för rollen.

Annons
Utifrån kravprofilen skriver vi en annons. I den specificerar vi arbetsuppgifterna, ansvarsområdena och vilka egenskaper som krävs för att axla rollen. Alla våra lediga tjänster annonseras via externa sociala media och rekryteringssidor.

Urval
Vi läser alla ansökningar som kommer in. Dessa matchar vi sedan mot kravprofil. När vi har fått ihop flera intressanta kandidater återkopplar vi till den beställande kunden.

Telefonintervju
Innan vi kallar till intervju brukar vi genomföra en telefonavstämning med de utvalda kandidaterna. Det kan ibland vara en kortare avstämning och ibland en lite längre telefonintervju.

Intervju
De kandidater som är intressanta för rollen genomför vi vanligtvis två intervjuer med. Vi arbetar utifrån en kompetensbaserad intervjumetodik här lägger vi stort fokus på dina egenskaper, så kallade personliga kompetenser. Det gör vi genom att fråga om specifika situationer du varit med om där du har fått använda dig av de egenskaper som du behöver ha för att kunna prestera i tjänsten du sökt via oss. Ofta tar vi den första intervjun och sedan tas den andra intervjun tillsammans med beställaren.

Personlighets- och egenskapstester
För vissa av våra roller får kandidaten göra en självskattning i ett personlighetstest och eventuellt även egenskapstester. Dessa är ett komplement som ger en tydlig rapport utifrån olika yrkeskategorier och utgör ett moment i en helhetsbedömningen. Här arbetar Verforego i samarbete med Jobmatch.

Yrkes referenstagning och säkerställa studier
Efter personlighetstest och eventuella egenskapstester tar vi referenser på de personer som kan komma att vara aktuella för tjänsten. Vi ringer alltid minst två referenser. Vid tjänster som kräver examina via Universitet, YH-Yrkeshögskola eller högskola begär vi att få in betyg via Ladok eller intyg på utförd examen.

Slutligt urval och anställning
Efter intervjuer, referenstagning och personlighetstest presenteras kandidaten och beställaren tar det slutgiltiga beslutet om vem man vill erbjuda anställning.

Återkoppling och uppföljning
Verforego kontaktar alla som varit på intervju med ett telefonsamtal om att tjänsten är tillsatt. Alla övriga som sökt tjänsten får besked via mejl. Cirka två månader efter anställning genomför Verforego en uppföljning med arbetsgivare och arbetstagare om att allt fungerar i anställningen.

Huvudkontoret ligger i Norrköping på Lundatorpsvägen 5 (gamla Whirlpool området) men på andra orter där vi är verksamma har vi olika samarbeten som gör att den som behöver hjälp kan få den på hemorten eller närliggande ort för att minimera resor och kostnader för den berörde.

Verksamma från Stockholm i norr till Malmö i söder.

Vi arbetar utifrån datainspektionens direktiv vad gäller dataskyddslagen (GDPR) och personuppgiftslagen (PUL) under lagring av dessa. Alla våra dokumentationer sker i samtycke med den berörda parten och denne har alltid rätten att när som helst kräva ut kopior eller att bli raderad från våra register.

För mer information se
Dataskyddsförordningen

Vid mejl och reklamutskick har mottagaren rätten att avsäga sig dessa utskick och att vi då kommer radera dess uppgifter.

Faktura hantering har alltid avtalats med kund till företag tillämpar vi 30 dagar betalningsvillkor och för privatpersoner tillämpar vi 10 dagar betalningsvillkor efter möte.

I samarbete med offentligsektor och olika myndigheter använder vi InExchange EDI- faktura. Även andra fakturatjänster kan tillämpas i samråd eller utifrån andra avtals överenskommelser(kan även användas på förfrågan från företag).

För många av oss kommer vi till flera vägskäl i livet när det gäller vår sysselsättning det är många år vi ska vara yrkesverksamma och flera av oss har möjlighet och får chansen till att testa flera branscher och yrken innan det är dags för oss att dra sig tillbaka. I detta kan det vara bra att få ett stöd och en hjälp utifrån den föränderliga arbetsmarknaden.

– Känns det som du har fastnat i din egen utveckling? Vad ska jag bli när jag blir stor?
– Har du tröttnat på dina nuvarande arbetsuppgifter och vill ha råd och stöd hur du kan komma vidare i arbetslivet?
– Vill du få information hur den akademiska/utbildningsvärlden fungerar och ha hjälp med att hitta och söka rätt utbildning?
– Är du arbetslös och vill ha någon att bolla tankar och idéer med?
– Vill du ha ett par extra ögon som ger dig tips och stöd innan du skickar handlingar till en ny tjänst?

Vi erbjuder en individuell coachning anpassad för dig vi har flera års erfarenhet och använder olika verktyg för att hjälpa och stödja dig i din utveckling.

Vi erbjuder 5 och 10 gångers paket, varje tillfälle är om 50 min (i detta inkluderas allt material).

Några exempel på insatser som anpassas från varje persons behov….

– Upprätta tydlig handlingsplan
– Studie- och yrkesvägledning (innefattar tester)
– Översyn och upprätta CV och Personliga ansökningar
– Hur hittar jag arbete på den dolda arbetsmarknaden
– Arbeta med ditt nätverk- upprätta nätverkskarta
– Hur tänker en rekryterare?
– Personlig intervjuträning

Boka gärna in ett introduktionsmöte för att se om det är något för dig.

Kontakta oss via info@verforego.se så kontaktar vi dig omgående

Olika arbetsmarknadsutbildningar
– Var finns jobben? (Innehåll: Var hittar man bäst kanaler för att hitta både officiella och dolda arbeten?)
– Mötet med rekryteraren (Innehåll: Vad tittar en rekryterare på vid intervju- och granskning av handlingar?)
– Ditt nätverk (Innehåll: Hur arbetar du med ditt och dina bekantas nätverk för att komma vidare?)
– Introduktion till sociala media (Innehåll: Hur arbetar jag med olika social media för att nå ut och marknadsföra mig själv?)
– Starta eget (Innehåll: Vad behöver man tänka på i uppstarten av sitt bolag? Balans- och Resultatrapport? Bolagsverket? Skatteverket? etc.)